Vilkår og betingelser 

Gjeldende fra 02.04.2024

Det følgende reglementet gjelder Ruby Rejser og selskaper assosiert med Ruby Rejser.

Omtale av Ruby Rejser herunder refererer til både Ruby Rejser, Ruby Travel NO og Magic Tours NO. 

 

Generelle betingelser for pakkereiser

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom Ruby Reiser (heretter reisearrangøren) og reisende (heretter den reisende), som kjøper en pakkereise eller en enkelt reisetjeneste. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven (Lov nr. 1666 av 26/12/2017 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer).

Vi selger både pakkereiser og enkeltstående reisetjenester i de fleste av våre selskaper og vi gjør derfor oppmerksom på at enkelte av punktene i våre reisebetingelser, kun er gjeldende ved kjøp av pakkereise.

Det omhandler følgende punkter, som også er markert med «gjelder kun ved kjøp av pakkereise» i innholdsfortegnelsen og overskriftene på betingelser:

 • 1 Overførsel av pakkereisen
 • 2.2. Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger mv.
 • Verneting og lovvalg
 • Garanti i Rejsegarantifonden

For at din reise kan kategoriseres som en pakkereise, skal det som minimum være 2 av følgende reisetjenester:

Innkvartering

 • Hotell, hytte, leilighet, husvogn, vandrerhjem, campinghytte m.m.

Transport

 • Fly, buss, tog, ferge m.m.

Turistmessig tjeneste

 • Båtutleie
 • Vesentlige tilleggskjøp til det samlede produkt, f.eks.:
  • Billett/inngang
  • Startnummer
  • Heiskort
  • Skiutleie
  • Sykkelutleie
  • Bagasjetransport fra A til B
  • Yogakurs
  • Greenfee

Bilutleie

 • Leie av bil, bobil, stor motorsykkel eller andre motorkjøretøy

Det er mulig å kombinere flere tjenester med hverandre, men det er viktig at tjenestene bestilles og betales på samme tid eller innenfor 24 timer, for at det kan defineres som en pakkereise.

Hvis tjenestene ikke kjøpes samlet, gjelder ikke betingelsene for pakkereiser.

En pakkereise som varer under 24 timer er kun dekket av fondets dekning, dersom den inneholder innkvartering – uansett hva prisen er.

Unntaket er alt av seiling, der man ikke selv står for seilingen, men lar seg transportere (formodentlig etter en forhåndsbestemt seilplan). Her behøver man ikke å kombinere flere tjenester, da reiseformen i seg selv kan kategoriseres som en pakkereise.

1. Avtaleinngåelse

1.1.    Inngåelsen

En avtale om kjøp av en reise mellom den reisende og reisearrangøren er inngått og bindende for begge parter, når tilbud aksepteres av den reisende.

Tilbudet aksepteres av den reisende, når den foretar betaling på reisearrangørens hjemmeside. I forkant har den reisende mottatt og akseptert disse generelle betingelsene, ved å erklære dette i en «klikk her»-boks.

Reisearrangøren fremsender et skriftlig tilbud til den reisende, samt disse generelle betingelsene. Den reisende aksepterer tilbudet skriftlig innen den angitte fristen i tilbudet. Så lenge den reisende ikke aksepterer tilbudet innen denne fristen, er reisearrangøren ikke lengre bundet av tilbudet.

Den reisende aksepterer reisearrangørens tilbud over telefon. Reisearrangøren opplyser – innen den reisende aksepterer- den reisende om relevante vilkår for avtalen, samt hvor den reisende kan finne disse generelle betingelsene. De avtalte vilkår, samt disse generelle betingelsene, fremsendes til den reisende, etter at avtalen er inngått over telefon. Den reisende betaler inn depositum eller reisens fulle pris.

Reisearrangøren kan med tydelig erklæring ovenfor den reisende bestemme, at avtalen først anses som inngått ved den reisendes betimelige innbetaling av reisens pris eller depositum, som angitt i avtalen. Den reisende har i forkant av dette tidspunkt mottatt disse generelle betingelsene.

Den personen som bestiller reisen, og dermed inngår avtalen med reisearrangøren, anses for å være hovedbestilleren. Alle endringer samt evt. Avbestilling skal skje av hovedbestilleren. Medreisende, som ønsker å foreta en endring i forbindelse med reisen, skal derfor gjøre dette via hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvaret for å kunne kontaktes med viktige informasjoner (f.eks. en tidsendring på fly) via de kontaktopplysninger, som er opplyst til reisearrangøren ved bestilling av reisen.

1.2.    Reisedokumenter

Reisearrangøren fremsender reisedokumentene (eksempelvis et reisebevis, en ordrebekreftelse, en faktura og/eller reiseplan) etter avtalens inngåelse, uten unødig forsinkelse.

Fremsendelse av reisedokumenter samt annen korrespondanse mellom den reisende og reisearrangøren (herunder, men ikke begrenset til endringer i reisen) foregår på den postadresse, e-postadresse eller annen kontaktform, som den reisende har gjort bruk av i forbindelse med avtalens inngåelse.

Den reisende er dessuten forpliktet til å oppgi de kontaktopplysninger som er nødvendige for at reisearrangøren kan kontakte den reisende, både før og under reisen.

Hvis den reisende ikke mottar reisedokumentene innen 72 timer, skal den reisende straks kontakte reisearrangøren. Dersom den reisende har oppgitt en e-postadresse, skal den reisende i forkant sjekke spam-filteret.

Den reisende har plikt ved mottakelse å gjennomgå den fremsendte reisedokumenter og «praktiske opplysninger» (se hertil avsnitt 4.3) og straks reagere ovenfor reisearrangøren, dersom opplysningene ikke er i overensstemmelse med det avtalte. Herunder hører eventuelle særavtaler til, basert på den reisendes særlige ønsker, som skal angis i reisedokumentene for å ha gyldighet.

2. Pris og betaling

2.1.    Pris

Reisens pris er en såkalt «totalpris», hvilket innebærer at den omfatter alle obligatoriske skatter, avgifter, omkostninger og eventuelle tillegg relatert til de tjenester den reisende har kjøpt hos reisearrangøren. Et obligatorisk reservasjons- og reisegarantifondsgebyr på DKK 98 legges til alle bookinger, hvilket blant annet sikrer garanti gjennom Rejsegarantifonden.

På destinasjonene kan det kreves innbetaling av lokale gebyrer, innganger og avgifter, som det ikke er mulig å innkreve ved avtalens inngåelse, da disse betalinger relaterer seg direkte til lokale regler eller til bruk av ekstra tjenester ut over hva som kommer frem i avtalen.

Reisens samlede pris er oppgitt i den reisendes ordrebekreftelse/faktura. Hvis det skjer endringer i den konkrete reisen eller i forutsetningene for reisen, som følge av forhold hos den reisende, vil det kunne medføre at prisen endres, og ytterligere betaling vil kunne innkreves.

Det vil oppgis i ordrebekreftelsen/fakturaen, hvor mange personer reisen gjelder for. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer og lignende er, med mindre noe annet er oppført, ikke dekket av prisen, og ansvaret for disse hviler på den reisende selv.

Vi tar forbehold for endringer, som ligger utenfor vår innflytelse, samt for eventuelle trykkfeil

2.2.   Betaling

Ved kjøp av reiser er depositum som standard 35% av reisens fulle pris, dog minimum DKK 2.000,- pr. betalende person. For båtutleie i Seatravel er depositum som standard 40% av reisens fulle pris.

Dette beløpet forfaller som standard uoppfordret til betaling 2 dager etter bestillingsdatoen. Ved online bestilling forfaller depositumet dog straks. Depositumsinnbetalingen betraktes som bindende påmelding. Restbeløp forfaller som standard uoppfordret til betaling 65 dager før avreise. Er det mindre enn 65 dager mellom bestillingsdato og avreisedato forfaller hele beløpet til betaling straks, og den reisendes muntlige reservasjon betraktes som bindende påmelding til reisen, med mindre noe annet uttrykkelig avtales.

Enkelte reiser kan ha særlige betalingsvilkår med depositumsatser og restbetalingsdatoer, som avviker fra disse nevnte standarder. Hvis særlige betalingsvilkår gjelder, vil det oppgis på den enkelte reise og/eller ordrebekreftelse.

Misligholder den reisende sin del av avtalen hva gjelder betaling, betraktes det som en vesentlig misligholdelse av avtalen, og reisearrangøren har rett til å heve avtalen. I tilfelle av avtalens opphevelse skal reisearrangøren meddele dette til den reisende, uten unødig forsinkelse. Den reisende er i så fall forpliktet til å erstatte reisearrangørens tap, som følge av deres foretatte innbetalinger i forbindelse med reisen i de tilfeller der reisearrangøren ikke kan få refundert disse beløp.

3. Avbestillings-, reise- og båtforsikring

Reisearrangøren oppgir opplysninger om muligheten for, eller forpliktelsen til, å tegne en forsikring, som dekker den reisendes utgifter ved oppsigelsen av avtalen (avbestillingsforsikring) eller utgiftene til hjemtransport m.m. i tilfelle av ulykke, sykdom eller død (reiseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer, innen inngåelse av avtale.

Reisearrangøren mottar provisjon for salg av forsikringer. Den reisende kan ved henvendelse til reisearrangøren få opplyst provisjonens størrelse.

Ønsker den reisende å tegne en avbestillingsforsikring eller en reiseforsikring via reisearrangøren, skal den reisende meddele reisearrangøren dette, innen avtalen er endelig inngått.

3.1.    Leid utstyr

Den reisende er selv ansvarlig for skader og tyveri/tap av leid/lånt utstyr bl.a. sykler, ski m.m. Det kan ikke tegnes forsikring for dette.

3.2.    Bagasje

All bagasje bes pakket forsvarlig i kofferter, vesker, ryggsekker, skiposer, eller lukkede pappkasser (bæreposer o.l. avvises). All bagasje bes påført merkelapp med navn og adresse på den reisende, hovedbestilleren (kontaktperson) samt destinasjonen og innkvarteringen. Alle transportformer har bagasjebegrensninger – det er den reisendes ansvar å forhøre seg om dette hos reisearrangøren. Omfattende bagasje som sammenleggbare sykkelhengere, barnevogner, pulker, kjelker o.l. kan kun medbringes etter avtale med reisearrangøren og oftest mot et gebyr.

Ved avreise og evt. skifte av buss er den reisende selv ansvarlig for at all bagasjen kommer med eller innsjekkes, så vel som at den reisende selv skal tilse at bagasjen kommer av bussen på reisemålet, hhv. avhente bagasjen på transportbånd ved flyreise. Reisearrangøren har ikke ansvaret for tyveri o.l. av bagasjen, når den ikke er i reisearrangørens varetekt eller er under direkte oppsyn. Elektronikk som kameraer, samt andre kostbare gjenstander som smykker, instrumenter, verdipapirer o.l. må ikke legges i den innsjekkede bagasje, men skal medbringes som håndbagasje. Reisearrangøren anbefaler at den reisende sørger for å ha forsikring med tilstrekkelig bagasjedekning, da refusjonene ved f.eks. forsinket, mistet eller skadet bagasje ofte er begrenset til relativt lave beløp. Den reisende bør selv undersøke sine forsikringsforhold. Den reisende kan evt. tegne forsikring gjennom reisearrangøren.

3.3.    Glemte gjenstander

Søk etter mistet bagasje skjer mot et gebyr på DKK 100. Til forsendelse av glemte gjenstander oppkreves et gebyr til dekning av disse utgifter på DKK 100 + porto.

3.4.    Båtforsikring

Båtene er fullt forsikret i henhold til kontraktbetingelsene og landets lover – dog med egenandel. Du som reisende står ansvarlig for egenandelen ved mangler på båten, utstyr eller ved skade på egen eller annen båt oppstått i leieperioden. Egenandelens størrelse varierer ut fra båtens størrelse og våre samarbeidspartneres vilkår.

4. Den reisendes generelle plikter

4.1.    Pass. Visum og helsemessige formaliteter (bl.a. vaksinasjoner)

Den reisende skal være i besittelse av et gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet ved reisens avslutning, samt de nødvendige dokumenter for gjennomførelse av reisen, herunder visa og bevis for påkrevde vaksinasjoner.

Reisearrangøren opplyser den reisende om pass- og visumkrav, herunder opplysninger om den forventede anskaffelsestid for å få visum, ved inngåelse av avtale. Reisearrangøren opplyser også om eventuelle helsemessige formaliteter i kraft av vaksinasjonskrav eller lignende, samt øvrige dokumenter og forhold nødvendig for reisens gjennomførelse. For visse land gjelder det særlige regler for inn- og utreise. Hvis dette er tilfellet, vil det fremgå av avtalen. Den reisende kan kontakte reisearrangøren for ytterligere informasjon om disse regler.

Reisearrangørens opplysninger om pass og visumkrav til den reisende tar utgangspunkt i reglene for danske statsborgere. Har den reisende ikke dansk pass, eller et dobbelt statsborgerskap, skal den reisende gjøre reisearrangøren oppmerksom på dette, slik at den reisende kan få korrekt rådgivning og veiledning, herunder henvisning til de relevante myndigheter. Se i denne sammenheng blant annet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2.    Bevegelseshemmede personer

Det vil fremgå av reisearrangørens anbudsmateriale, hvorvidt reisen generelt er egnet for bevegelseshemmede personer. Før inngåelse av avtale kan den reisende dessuten be reisearrangøren om å gi presise opplysninger om reisens egnethet med tanke på den reisendes behov. Det er en forutsetning for en slik forespørsel at den reisende gir reisearrangøren alle nødvendige og relevante opplysninger om den reisendes behov.

4.3.    Navn på reisedokumenter

Den reisende er ansvarlig for at navn som fremgår av ens reisedokumenter og bookinger, er identiske med det fulle navn som fremgår av den reisendes pass. Blir den reisende oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass, skal den reisende straks meddele dette til reisearrangøren, som vil sørge for å korrigere feilen. Beror uoverensstemmelsen på den reisendes forhold, vil utgifter forbundet med dette avholdes den reisende. Hvis endringer ikke er mulig, kan ikke den reisende holde reisearrangøren ansvarlig.

4.4.    Rettidig oppmøte

I de tilfeller der den reisende ikke kan møte rettidig til den bestilte reisetjeneste, skal den reisende rette henvendelse til den pågjeldende leverandør og opplyse om det senere fremmøte. Hvis den reisende ikke kommer frem til en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den reisende kontakte reisearrangøren. Ved den reisendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller reisearrangøren, vil reservasjonen bli annullert av leverandøren, og den reisende vil ikke kunne benytte reservasjonen eller få betalingen for den refundert.

Såfremt flybilletter er en del av reisen, skal disse benyttes i den korrekte rekkefølge. Hvis den reisende ikke anvender flybillettene i den korrekte rekkefølge, vil luftfartsselskapene annullere de resterende flystrekninger. Den reisende kan derfor ikke anvende kun enkeltstrekninger av en flyreise. F.eks. kan den reisende ikke benytte seg av kun en hjemreise.

Den reisende skal ha avsluttet en eventuell innsjekk i overensstemmelse med reiseplanen, eller med annen tydelig anvisning av opplyste tidspunkter og steder for seneste innsjekk på ut- og hjemreisen. Den reisende er ansvarlig for å gjøre seg bemerket i køen for innsjekk, dersom den reisende kan forutse at den ikke kan rekke å få avsluttet innsjekk før de opplyste tidspunkter.

Den reisende skal holde seg underrettet om hjemreisetidspunkter, ved å orientere seg i god tid innen hjemreise om hvorvidt det er blitt foretatt eller annonsert endringer av det hjemreisetidspunktet som er angitt i reisedokumentene. Meddelelse om slike endringer vil den reisende få opplyst individuelt eller ved oppslag på et forhåndsavtalt sted, enten av reisearrangøren, representanter for denne eller reisearrangørens underleverandører.

Den reisende skal løpende holde seg oppdatert om avgangssteder og -tider for de inkluderte transportmidler. Dette kan f.eks. skje straks etter ankomst til en flyplass, ved å holde øye med oversiktsskjermer og kontakte flyplasspersonale ved tvil om hvilke terminaler eller gates flyet går fra. Endringer vedrørende terminaler og gates skjer ofte og er utenfor reisearrangørens kontroll. Den reisende kan i slike situasjoner ikke gjøre krav ovenfor reisearrangøren.

4.5.    Ordensbestemmelser

Den reisende skal rette seg etter de ordensbestemmelser, som gjelder ved alle underleverandører av reisen, som f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler osv.

Den reisende skal opptre slik at medreisende ikke føler seg sjenert. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende opptreden medføre at den reisende bortvises fra videre deltagelse i reisen, av reisearrangøren eller dens representanter. I slike tilfeller er den reisende ansvarlig for egen hjemtransport og utgifter som følger av dette. Den reisende er i tilfelle av bortvisning ikke berettiget til å motta noen form for tilbakebetaling av reisens pris.

Reisearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighetsutøvelse, men herunder ikke begrenset til politiets inngrep/handling ovenfor den reisende i forbindelse med den reisendes upassende atferd. Den reisende er i slike situasjoner selv ansvarlig for de utgifter som den reisende eventuelt vil bli påført, likeledes kan ikke den reisende gjøre krav gjeldende overfor reisearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbakebetaling av reisens pris.

4.6.    Manglende overholdelse

Dersom den reisende ikke overholder kravene til pass, visa, helsemessige formaliteter, angivelse av korrekt navn på reisedokumenter samt gjennomgang av dette, reglene om rettidig fremmøte samt ordensbestemmelsene, kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende verken mot reisearrangøren, formidleren eller underleverandøren til reisen, for de følgevirkninger, mangler, bry eller tap som den manglende overholdelsen av den reisendes generelle plikter medfører.

4.7.    Spesielt for leie av båt

Det er din forpliktelse som reisende å:

a) medbringe nødvendige seilbeviser/dokumenter, forsikringer osv.

b) rette seg etter de ordensbestemmelser og anvisninger, som gis av basens personale og de lokale myndigheter

c) informere båtens base umiddelbart i tilfelle av grunnstøt eller uhell

Nattseilas og slepehjelp er ikke tillatt. Under seilasen er leier alltid velkommen til å kontakte basen for eventuell assistanse samt råd og vink.

5. Endringer av den inngåtte avtale

5.1.    Overførsel av pakkereisen (gjelder kun ved kjøp av pakkereise)

Den reisende kan overføre reisen til en annen person mot et gebyr på DKK 2.000, hvis det er mer enn 65 dager til avreise, eller mot et gebyr på DKK 3.000, hvis det er mindre enn 65 dager til avreise. Meddelelse om overføring skal gis til reisearrangøren på et varig medium senest 7 dager innen reisens påbegynnelse. Meddelelse etter dette tidspunkt medfører at den reisende mister retten til å overføre pakkereisen.

Overførsel kan kun skje hvis den personen, hvis pakkereisen overføres til, oppfyller de nødvendige betingelser og krav for gjennomførelse av reisen, anført av reisearrangøren ved avtalens inngåelse, herunder pass, visa og helsemessige krav.

Adgang for å overføre pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisearrangøren, såfremt overførselen ikke er mulig som følge av underleverandørens vilkår. Begrensninger i overførselsadgangen vil alltid fremgå tydelig av den reisendes reisedokumenter.

I den forbindelse gjøres den reisende oppmerksom på at langt de fleste flybilletter som inngår i pakkereiser, ikke kan endres eller refunderes, når de først er bestilt («non-refundable»-billetter).

Det vil fremgå av den reisendes reisedokumenter, dersom flybilletten eller øvrige reisetjenester ikke kan endres eller refunderes. Dersom en reisepakkes som inneholder slike reisetjenester ønskes endret etter bestilling, vil prisen for de reisetjenester som er pålagt de nevnte restriksjoner gå tapt.

Overføreren av pakkereisen, og den person pakkereisen er overført til, står sammen ansvarlig for betaling av eventuelle utestående beløp og omkostninger som følge av overførselen.

5.2.    Prisendringer

Reisearrangøren kan etter avtalens inngåelse foreta endringer i den avtalte pris for reisen, dersom det skjer endringer i:

 • Prisen for transport av passasjerer som følge av utgifter til brennstoff eller andre energikilder.
 • Skatter, avgifter eller gebyrer for reisens reisetjenester, som er pålagt fra en tredjemann, som ikke er direkte involvert i levering av reisen.
 • Valutakurser, som er av betydning for reisen.

Beregning av disse endringer foretas etter nedenstående regneeksempler:

Avtalt pris

Endring i pris

Ny pris

3000 DKK

Herav brennstofftillegg: 

200 DKK

Stigning i brennstofftillegg:

50 DKK

200 DKK + 50 DKK        

3050 DKK

3000 DKK

Herav skatter og avgifter 

500 DKK

Stigning i skatter og avgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK       

3100 DKK

3000 DKK

Avregnet til valutakurs

3.00

Faktiske kalkulasjoner skjer i henhold til ordrens valuta.

Kursendring:

3.0 til 3.1

(3000 DKK / 3.00)*3.1

3100 DKK

Hvis en del av reisens pris avregnes i annen valuta enn DKK, vil dette beløp eller dets andel av den samlede prisen fremgå av fakturaen. Utenlandske valutaer, som anvendes til beregning av reisens pris, vil fremgå av fakturaen, med angivelse av valutabetegnelse, kursen for denne, samt datoen for den fastsatte kurs.

Ved endringer i reisens pris informerer reisearrangøren den reisende om prisstigninger og prisnedganger. Informasjon om dette skal skje på et varig medium og senest 20 dager før avreise. Prisen kan maksimalt stige med 8% av reisens pris. Hvis stigningen er mer enn 8% av reisens pris, vil den reisende være berettiget til å heve avtalen.

Ved prisfall som følge av endringer i ovenstående forhold har den reisende rett til en prisnedsettelse, som svarer til det prisfallet som endringene medfører. Reisearrangøren har i den forbindelse rett til å fradra omkostninger forbundet med tilbakebetalingen til den reisende.

5.3.    Den reisendes endringer av pakkereisen

Såfremt den reisende ønsker å foreta endringer i reisen, skal den kontakte reisearrangøren hurtigst mulig. Hvis det er mulig for reisearrangøren å endre reisen, skal den reisende bære de ekstrautgifter som endringene medfører. Reisearrangøren er ikke forpliktet til å foreta endringer i reisen.

Såfremt den reisende ønsker å foreta endringer, som reisebyrået ikke kan oppfylle i den eksisterende avtale, vil endringen anses som en avbestilling av reisen, jf. avsnitt 6.2, og en ny bestilling, hvis den reisende fastholder ønsket om å få endret reisen.

5.4.    Reisearrangørens endringer av pakkereisen innen pakkereisens påbegynnelse

5.4.1.    Uvesentlige endringer

Reisearrangøren er innen reisens påbegynnelse berettiget til ansvarsfritt å foreta uvesentlige endringer i reisen uten den reisendes samtykke. Den reisende er forpliktet til å akseptere slike endringer, hvis reisearrangøren innen reisens påbegynnelse og uten unødig forsinkelse klart og tydelig opplyser den reisende om de pågjeldende endringer.

5.4.2. Andre endringer

Hvis reisearrangøren innen reisens påbegynnelse enten:

 • foretar vesentlige endringer i reisen,
 • eller ikke kan levere bestemte tjenester, som den reisende har forespurt og som reisearrangøren har akseptert å levere,
 • eller hever prisen på reisen mer enn 8%

har den reisende følgende rettigheter:

 • den reisende kan heve avtalen og få refundert de beløp, som er innbetalt i henhold til reisen,
 • eller hvis reisearrangøren tilbyr det, kan den reisende delta i en kompensasjonsreise

Reisearrangøren er forpliktet til å rette en henvendelse, uten unødig forsinkelse, til den reisende og opplyse om de vesentlige endringer, samt hvilken eventuell betydning de måtte ha for reisens pris.

Reisearrangøren fastslår en rimelig frist i sin henvendelse for når den reisende skal informere om sin beslutning, og opplyser videre om at konsekvensen av å ikke overholde denne frist innebærer at den reisende anses for å ha akseptert endringer omfattet av 5.4.2.

Den reisende kan i visse situasjoner ha rett til erstatning, dersom det er lidd om et økonomisk tap som følge av ovenstående vesentlige endringer, med mindre årsaken hertil beror på uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

5.4.3.    Den reisendes deltagelse i ski-, sykkel-, vandre- og lignende arrangementer

Den reisendes deltagelse i arrangementer som er fysisk krevende og underlagt av værets forandringer, skjer også under eget ansvar.

Reisearrangørens representant kan og har alene rett til å beslutte endringer i programmet. Endringer kan besluttes med begrunnelse i været eller andre ytre omstendigheter, forhold hos en deltager, eller lignende forhold. Slike endringer kan ikke betraktes som en mangel ved reisen. Såfremt det planlagte program på et gruppearrangement ikke kan gjennomføres som beskrevet på grunn av et forhold hos en deltager, kan reisearrangøren be deltageren om å avstå fra deltagelse i arrangementet, eller deltagelse i de deler av arrangementet som forholdet hos deltageren er en hindring for å gjennomføre som planlagt.

Været og andre uforutsette hendelser som medfører nødvendige endringer i den tilbudte tjenesten, på grunn av at de tilbudte tjenester ikke kan benyttes etter sin hensikt, kan ikke betraktes som en mangel på reisen.

6. Avtalens opphør

6.1.    Angrerett

For kjøp av reisen gjelder det ingen andrerett, jf. forbrukeravtalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, som utelukker persontransport fra forbrukeravtalelovens anvendelsesområde.

6.2.    Avbestilling av pakkereisen 

6.2.1.    Generelle avbestillingsvilkår

Den reisende kan avbestille reisen innen reisens begynnelse etter nedenstående standardiserte avbestillingsvilkår:

 • Ved avbestilling etter depositum er betalt, men innen forfallsdatoen for restbetaling, tilbakeholdes et avbestillingsgebyr svarende til depositumsbeløpet
 • Ved avbestilling etter forfallsdatoen for restbetaling refunderes ikke det innbetalte beløp. Dette gjør seg også gjeldende ved for sent eller manglende oppmøte på avreisestedet.

Forfallsdato for restbetaling vil fremgå av ordrebekreftelsen tilsendt per e-post.

På anmodning kan den reisende få en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse.

6.2.2.    Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger m.m. (gjelder kun ved kjøp av pakkereise)

Den reisende kan avbestille en pakkereise innen pakkereisens begynnelse uten å betale gebyr, hvis det på reisens destinasjon eller i umiddelbar nærhet herav inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

For at den reisende kan avbestille uten å betale gebyr skal de pågjeldende uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, ut fra en objektiv vurdering, gjøre det umulig å reise sikkert til destinasjonen, f.eks. på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksministeriet, helsemyndighetene m.m. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den reisende har i tilfelle av gebyrfri avbestilling rett til full refusjon av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra reisearrangøren.

Den gebyrfrie avbestillingsrett gjelder imidlertid ikke, hvis kunden ved avtalens inngåelse kjente eller burde ha kjent til den pågjeldende begivenhet, eller begivenheten i øvrig var allment kjent.

Kan den reisende ikke avbestille gebyrfritt i henhold til ovenstående, gjelder de alminnelige avbestillingsregler, jf. avsnitt 6.2. 

For rundreiser vil den reisende alene ha rett til å avbestille den delen av pakkereisen, som foregår i det frarådede området. Hvis denne del av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har den reisende imidlertid rett til helt å avbestille reisen.

6.2.3.    Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr

Tilbakebetaling av beløp etter pkt. 6.2.1. og 6.2.2. skal skje senest 14 dager etter den reisendes avbestilling av reisen, der beregning av gebyret ved individuell avbestilling også senest beregnes på dette tidspunkt, med tanke på muligheten for gjensalg av de avbestilte reisetjenester.

6.3.    Reisearrangørens kansellering

6.3.1.    Kansellering på grunn av manglende tilslutning 

Såfremt reisens gjennomførelse betinges av en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå av reisearrangørens anbudsmateriale eller annet sted i avtalegrunnlaget. Det vil samtidig fremgå hvor mange antall deltagere det skal være på et minimum eller en minste beleggsprosent, for at reisen skal gjennomføres, samt når dette antall senest skal være oppnådd innen reisens påbegynnelse. 

Hvis det nødvendige antall deltagere ikke oppnås innen det angitte tidspunkt, kan reisearrangøren ansvarsfritt heve reiseavtalen. Reisearrangøren informerer den reisende om avtalehevelsen innen den anførte fristen i avtalen, dog ikke senere enn

 • 20 dager innen reisens begynnelse, hvis reisens varighet er over seks dager,
 • 7 dager innen reisens begynnelse, hvis reisens varighet er mellom to og seks dager, eller
 • 48 timer innen reisens begynnelse, hvis reisens varighet er under to dager.

6.3.2. Kansellering på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

Reisearrangøren kan også ansvarsfritt heve avtalen om en reise, dersom reisearrangøren er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, og reisearrangøren informerer den reisende om hevelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og innen reisens begynnelse.

I ovenstående kanselleringssituasjoner får den reisende det innbetalte beløp for reisen refundert, senest 14 dager etter oppsigelsen og den reisende vil ikke ha krav på erstatning.

7. Mangler og reklamasjon

Dersom en mangel oppdages etter reisens begynnelse – underveis eller på reisemålet – skal den reisende straks etter oppdagelsen reklamere over mangelen til reisearrangøren, deres representant på reisemålet, eller til den underleverandør som mangelen angår.

Hvis reisearrangørens representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe, eller ikke avhjelper tilfredsstillende etter den reisendes oppfattelse, skal den reisende reklamere direkte overfor arrangøren.

Den reisende skal sørge for at reklamasjonen blir bemerket av reisearrangørens medarbeidere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gjennom en notis i en hotellbok eller i annen skriftlig form. Utover dette bør den reisende sørge for å få utlevert en kvittering for reklamasjonen.

Dersom reisearrangøren tilbyr å avhjelpe mangelen, kan ikke den reisende kreve et forholdsvis avslag eller heve avtalen, såfremt avhjelpingen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlig ulempe for den reisende.

Om avhjelpingen ikke skjer i overensstemmelse med dette, eller hvis avhjelping ikke kan kreves fordi den vil påføre arrangøren uforholdsmessige omkostninger eller vesentlig ulempe, kan den reisende kreve et forholdsvis avslag i reiseprisen eller heve avtalen. Har mangelen medført vesentlig ulempe for den reisende, kan det dessuten tilkomme den reisende en godtgjørelse for dette, med mindre mangelen skyldes forhold som gjør reisearrangøren ansvarsfri. 

Dersom den reisende unnlater å reklamere som beskrevet ovenfor, vil det ha konsekvenser for den reisendes rett til å etterfølgende påberope mangelen og for å oppnå kompensasjon.

8. Begrensninger i reisearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskapene har det direkte ansvaret for transportens korrekte gjennomførelse, etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene. EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Reisearrangøren begrenser sitt ansvar til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser, som fremgår av Warszawa- og Montreal-konvensjonene (lufttransport), Athen-konvensjonen og EU forordning 392/2009 (sjøtransport) og COTIF-konvensjonen og EU forordning 1371/2007 (jernbanetransport). Reisearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløp som gjelder for de transportører som har det direkte ansvar for transporten. 

Den gjeldende SDR-kurs (XDR) finnes på www.nationalbanken.dk.

Begrensningene på den maksimale erstatning etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene er satt til:

 • Ved passasjerers død eller skade: 113.110 SDR – såfremt luftfartsselskapet kan godtgjøre at det ikke har handlet uaktsomt eller opptrådt ukorrekt, eller såfremt hendelsen skyldes en tredjemanns uaktsomme eller ukorrekte oppførsel
 • Ved skader som skyldes forsinkelse av persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap, skade på, eller forsinkelse av bagasje: 1.131 SDR 

Begrensningene på den maksimale erstatning etter Athen-konvensjonen og EU Forordning 392/2009 er satt til:

 • Ved passasjerers død eller skade: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt etter skadens årsak samt transportens utviste skyld
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade av håndbagasje: 2.250 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade av kjøretøy, herunder bagasje i eller på kjøretøyet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra deres side
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade av annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøy: 3.375 SDR

Såkalte «verdigjenstander» erstattes ikke etter reglementet.

Begrensningen på den maksimale erstatning etter COTIF-konvensjonen og EU Forordning 1371/2007 er satt til:

 • Ved passasjerers død og skade: 175.000 SDR
 • Ved tap av eller skade på gjenstander: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvis tap av et kjøretøy: 8.000 SDR
 • Ved skade på gjenstander etterlatt i kjøretøyet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra deres side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrenset i annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser reisearrangøren sitt ansvar til tre ganger reisens samlede pris.

9. Fremsettelse av krav etter reisens avslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsvis avslag i reisens pris – som følge av mangler som er blitt reklamert korrekt over, og som ikke er blitt avhjulpet av reisearrangøren – skal innen rimelig tid etter reisens avslutning fremsettes overfor reisearrangøren. I motsatt tilfelle mister den reisende retten til å gjøre krav mot reisearrangøren gjeldende.

Den reisende kan klage til reisearrangøren på e-post: ruby@ruby-rejser.dk (husk å angi ordrenummer).

10. Adgang til motregning ved utbetaling av erstatning og/eller kompensasjon

Den reisende skal ved fremsendelsen av sin reklamasjon til reisearrangøren opplyse om den reisende også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren, på grunnlag av EU-forordninger om passasjerrettigheter og erstatningsansvar ved passasjertransport og etter de internasjonale konvensjoner, som også vil regulere dette forholdet.

Såfremt den reisende har mottatt erstatning og/eller kompensasjon fra transportøren, har reisearrangøren rett til å motregne den erstatningen og/eller kompensasjonen, som den reisende har mottatt fra transportøren.

11. Verneting og lovvalg (gjelder kun ved kjøp av pakkereise)

Dersom en enighet om erstatningskrav og/eller -beløp m.m. ikke oppnås ved klage til reisearrangøren eller formidleren, kan den reisende innsende klagen til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også sendes inn via den europeiske plattform for online tvisteløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Reisearrangørens e-postadresse brukes til dette ruby@ruby-rejser.dk

Reisearrangøren er, som følge av medlemskapet i Danmarks Rejsebureau Forening, forpliktet til å oppfylle kjennelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse gir dispensasjon fra dette kravet, fordi kjennelsen ønskes innbrakt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtekter.

Alle tvister og uoverensstemmelser som måtte oppstå eller utspringe fra en gitt avtales tilblivelse og/eller oppfyllelse, og som ikke kan løses mellom partene alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis partene ønsker å innbringe saken, anlegges ved de danske nasjonale domstoler til endelig avgjørelse, og vil være underlagt dansk rett, med mindre annet følger av Rfor. 1215/2012 samt Romakonvensjonen.

12. Agentforbehold

Reisearrangøren opptrer utelukkende som agent ved enkelte reiser og produkter, f.eks. Disneyland® Paris, flybilletter uten opphold, kanalbåter, seilbåter, cruise, sykling og vandring på egen hånd og flere. Det vil fremgå tydelig i avtalegrunnlaget fra reisearrangøren om det er snakk om et agentforbehold. Ved produkter der reisearrangøren opptrer som agent vil den pågjeldende leverandørs reisebetingelser og handelsbetingelser være gjeldende parallelt med reisearrangørens betingelser. Det vil alltid være henvist til leverandørens betingelser i avtalegrunnlaget.

13. Garanti i Rejsegarantifonden (gjelder kun ved kjøp av pakkereise)

I tilfelle av reisearrangørens konkurs, har reisearrangøren stilt garanti for refusjon av den reisendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Medlemsnummer 0206